Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Η Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μέσα απο τον τύπο της εποχής


Η Προέλαση του Ελληνικού Στρατού στην Μακεδονία με στόχο την απελευθέρωση των αλύτρωτων Ελλήνων, που ζούσαν ακόμη υπό το καθεστώς της οθωμανικής κυριαρχίας, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1912.

Σύντομα, ωστόσο, ξέσπασε η δραματική διαφωνία του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον διάδοχο του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνο, σχετικά με την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ο Κωνσταντίνος υποστήριζε πως τα στρατεύματα έπρεπε να κινηθούν προς την περιοχή του Μοναστηρίου, ενώ αντίθετα ο Βενιζέλος έθετε ως άμεση προτεραιότητα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η άποψη του πρωθυπουργού τελικά υπερίσχυσε και οι ελληνικές δυνάμεις προέλασαν ταχύτατα, ώστε να προλάβουν την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Βούλγαρους, που πλησίαζαν στην πόλη απειλητικά.


Όταν οι ελληνικές δυνάμεις εμφανίστηκαν στις παρυφές της «νύφης του Βορρά», ο Κωνσταντίνος και ο οθωμανός διοικητής, Χασάν Ταξίν, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην «άνευ όρων» παράδοση της. Οι έλληνες στρατιώτες εισήλθαν επευφημούμενοι στην Θεσσαλονίκη, ενώ σύντομα αφίχθη και ο βασιλιάς Γεώργιος, που παρακολούθησε την πανηγυρική δοξολογία της 30ης Οκτωβρίου.

Τη διοίκηση των νέων χωρών ανέλαβε τότε ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν «όπως ως αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως κανονίση τα της προσωρινής διοικήσεως των καταληφθεισών χωρών». Η θητεία του Ρακτιβάν διήρκεσε μέχρι τον Ιούνιο του 1913, όταν εκδιώχθηκε από την πόλη ο βουλγαρικός στρατός και τον διαδέχτηκε, ως οριστικός διοικητής πια, ο Στέφανος Δραγούμης.


Στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή εκδίδονταν τρεις ελληνόγλωσσες εφημερίδες: α) η Μακεδονία του Κωνσταντίνου Βελλίδη, που εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 10 Ιουλίου του 1911, β) η Νέα Αλήθεια του Ιωάννη Κούσκουρα, που κυκλοφορούσε από τον Ιούνιο του 1909 ως συνέχεια της εφημερίδας Αλήθεια και γ) το Εμπρός, του Αντώνη Οικονομίδη, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις 15 Αυγούστου του 1912. Και τα τρία έντυπα, όπως είναι φυσικό, υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και πανηγυρισμούς την ένταξη της πόλης στον εθνικό κορμό.

«Ζήτω η Ελευθερία - Δόξα και Τιμή εις τον Ελληνικόν Στρατόν» αναγραφόταν στο πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας, που καλυπτόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ελληνική σημαία. Και συνέχιζε: «Με θερμά δάκρυα, δάκρυα της χαράς εκείνης, που πλημμυρεί τα στήθη δούλου ανακτώντος την ελευθερίαν του, και δάκρυα της ευγνωμοσύνης εκείνης, που κατακλύζει όλην του την ύπαρξιν, δια τον ελευθερωτήν του, χαιρετίζομεν τον Ελληνικόν Στρατόν εισερχόμενον εις την περίλαμπρον των Θεσσαλονικέων πόλιν».


Η Νέα Αλήθεια, πιο συγκρατημένα, κυκλοφόρησε με κεντρικό τίτλο «Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός και ο Διάδοχος Κωνσταντίνος», ενώ το πρωτοσέλιδο του Εμπρός με τίτλο «Δόξα και Τιμή στα Ελληνικά Όπλα», φιλοξενούσε παράλληλα ένα σκίτσο της ελληνικής σημαίας.

Οι αθηναϊκές εφημερίδες συμμετείχαν επίσης στους πανηγυρισμούς για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας, το Εμπρός του Δημήτριου Οικ. Καλαποθάκη, έγραφε χαρακτηριστικά: «Μολονότι ανεμένετο η κατάληψις της Θεσσαλονίκης από 24 ωρών, η αναγγελία της εισόδου του Ελληνικού Στρατού εντός αυτής προεκάλεσε χθες ρίγη συγκινήσεως και χαράς και αι Αθήναι πρώτον, μετ’ αυτάς δε ο ελληνισμός ολόκληρος ησθάνθησαν την απερίγραπτον εκείνην ανακούφισιν, ήτις συνοδεύει όλα τα μεγάλα γεγονότα και η οποία προέρχεται κατ’ ευθείαν από την εθνικήν ψυχήν».


Το πρωτοσέλιδο του μεγάλου ανταγωνιστή του Εμπρός, του Σκριπ (ιδρυτής του οποίου ήταν ο Ευάγγελος Κουσουλάκος), ήταν καλυμμένο με φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης, ενώ το κύριο άρθρο του ανέφερε πως «ουδείς δύναται να περιγράψη τα σκιρτήματα της χαράς, την πλημμύραν των συγκινήσεων, τα αναφωνήματα του ενθουσιασμού, την γλυκύτητα των συναισθημάτων, τα ιερά ρίγη όσα ησθάνθη και όσα διέδραμον χθες άπαν το ελληνικόν».Η Ακρόπολις, η εφημερίδα του «πρύτανη» της ελληνικής δημοσιογραφίας, Βλάση Γαβριηλίδη, έσπευσε να αναλύσει τη σημαντικότητα της Θεσσαλονίκης: «Ελέγαμεν ότι πρόκειται περί πόλεως τόσο σημαντικής όσο αι Αθήναι, υπό τινάς δ’ επόψεις περισσότερον σημαντικής και των Αθηνών. Η υπεροχή της Θεσσαλονίκης συνίσταται εις το ότι είνε η φυσική εισβολητής κεντρώας Ευρώπης προς την θάλασσαν. Εις το ότι είναι κέντρο διεθνούς και όχι μόνο Ελληνικού εμπορίου. Ότι είναι κεφαλή ενός Ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου. Ότι είναι πλησιεστέρα προς την Ηπειρωτικήν Ευρώπην. Ότι είναι πλησιεστέρα προς τον Ασιατικόν Ελληνισμόν. Ότι είναι οχυρά από θαλάσσης. Ότι έχει μάλλον διεθνή Τύπον. Και ότι προς αυτήν συρρέουν αι δυνάμεις της πλουσιωτέρας, της ευανδροτέρας ελληνικής χώρας»…


Η Εστία, του Αδ. Κύρου, θεώρησε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ως το πρώτο βήμα: «Η κατάληψις της Θεσσαλονίκης συμπληρώνει το πρώτον μέρος της ενεργείας του ελληνικού στρατού. […] Και η μεν περαιτέρω διαγραφομένη εις τον ελληνικόν στρατόν ενέργεια είνε φανερά. Αφού εξώντωσεν εις το διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης  την εχθρικήν δύναμιν, μέγα μέρος της οποίας είναι ήδη και αιχμάλωτον, θα στραφή βεβαίως εις δίωξιν της υπολοίπου, οπουδήποτε αλλαχού εις την νότιον Μακεδονίαν ευρισκομένης».


Οι Καιροί, του Πέτρου Κανελλίδη, έδωσαν ακόμα πιο πανηγυρικό τόνο στο εξώφυλλό τους: «Ήτο ανάστασις χθες. Ανάστασις εθνική. Διεσείρθη και εκ ρίζων πλέον κατέπεσεν η τυραννία. Κατερρίφθη η αιμοβαφής σημαία της ημισελήνου και εις την μακεδονικήν πρωτεύουσαν υπερήφανος ανεπετάσθη η γαλανή σημαία του Σταυρού», αναγραφόταν κάτω από ένα μεγάλο σκίτσο, που καταλάμβανε σχεδόν το μισό πρωτοσέλιδο.


Το Νέον Άστυ, του Γερ. Πετροβίκη, τόνιζε το μη αναστρέψιμο της διαμορφωθείσας κατάστασης: «Η Μακεδονία απωλέσθη πλέον ανεπιστρεπτί δια την Τουρκίαν. Και αν ακόμη το θηρίον σφαδάζη πληγομένον θανασίμως προς το μέρος της γραμμής Μοναστηρίου, οι σφαδασμοί του αυτοί είνε οι τελευταίοι. Αύριον θα πέση πτώμα οικτρόν και αποσυντεθειμένον, άξιον της υστάτης περιφρονήσεως, διότι δεν υπήρξεν άξιον να πέση τουλάχιστον γενναίως».


Η καθημερινή πολιτική εφημερίδα Πατρίς, του Σπ. Μ. Σίμου, αφού φιλοξένησε στο μισό πρωτοσέλιδό της φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης, έδωσε στη συνέχεια έναν συγκινησιακό τόνο: «Αιώνων ονειροπόλημα πραγματοποιείται με τη δύναμιν του Θεού. Δάκρυα χαράς αναβλύζουν από τους οφθαλμούς πάντων. Πάλλουν αι καρδίαι των απανταχού Ελλήνων. Αντηχούν χαρμοσύνως οι κώδωνες των εκκλησιών και τα πλήθη των Χριστιανών αλαλάζουν και δύει η Ημισέληνος κατατροπωθείσα».


Ο Χρόνος, από την άλλη πλευρά, συνέδεσε τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου με την απελευθέρωση της πόλης: «Ότι ενομίζετο ακατόρθωτον, ότι εθεωρείτο όνειρον επραγματοποιήθη, κατορθώθη, συνετελέσθη χθες. Οι ανευλαβώς διακηρρύσοντες, “ότι ο καιρός των θαυμάτων παρήλθε πλέον” και παρ’ ολίγον να γείνουν  οι ολετήρες του Έθνους αυτοί, εβουβάθησαν, κατεπλάγησαν, ίσως επίστευσαν. Ο Άγιος Δημήτριος “ο των αιχμαλώτων ελευθερωτής”, ο χθες εορταζόμενος άγιος πολιούχος της ελληνικωτάτης Θεσσαλονίκης, παραδίδει την πόλην εις τον ελληνικόν στρατόν».


Η εφημερίδα Αθήναι, του Γεώργιου Κ. Πωπ, αναφέρθηκε και στο βυζαντινό παρελθόν της πόλης: «Εις την ιστορίαν του λαού ημών κατέλαβεν θέσιν επιφανή, διότι καθ’ όλην την μεσαιωνικήν περίοδον υπήρξεν η δευτέρα μεγάλη και επίσημος πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. [ ...] Αι πολυποίκιλοι περιπέτειαι και τα παθήματα από επιδρομών και αλώσεων δίδουν ιδέαν του τεταραγμένου ιστορικού βίου, τον οποίον διήλθεν η μεσαιωνική αυτοκρατορία, συνεχώς κατά των βαρβάρων αγωνιζομένη και συνεχώς σώζουσα την χριστιανωσύνην και τον πολιτισμόν».


Η είδηση της απελευθέρωσης έφτασε, τέλος, καθυστερημένα στη Νέα Υόρκη. Στο φύλλο της 8ης Νοεμβρίου του 1912, η καθημερινή εθνική εφημερίδα Ατλαντίς κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Η Θεσσαλονίκη εκυριέφθη», υπότιτλο «Θριαμβευτική είσοδος του διαδόχου» και φιλοξενούσε μια φωτογραφία του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, ενώ στη συνέχεια σκιαγραφούσε ένα σύντομο πορτρέτο της πόλης και της ιστορίας της.

Του Χάρη Δ. Ραϊτσίνη

http://news.youropia.gr

Read more: http://www.seleo.gr

Το θαύμα της μυρόβλυσης του Αγίου Δημητρίου τον Οκτώβριο του 1987 !


Ήταν 26 Οκτωβρίου 1987. Ώρα περασμένες δέκα το βράδυ. Η Θεσσαλονίκη γιόρταζε την μνήμη της αθλήσεως του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου καθώς και τα ελευθέριά της από την περίπου πεντακοσίων ετών (1430-1912) καταδυναστεία των Οθωμανών.

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου με ανοιχτές τις πόρτες δεχόταν τους νυχτερινούς προσκυνητές, που γονάτιζαν μπροστά στην ασημένια λάρνακα με τα άγια λείψανα του Μυροβλύτου. Την ώρα εκείνη δεν θα ήταν περισσότεροι από τριάντα με σαράντα άνθρωποι στον ναό. Μια ομήγυρις περίπου δέκα γυναικών, μπροστά στην λάρνακα, έψελνε την παράκληση του Αγίου. Μοναδικός κληρικός που παρευρισκόταν, ο νεαρός και νεοχειροτονηθείς διάκονος του ιερού ναού μαζί με την διακόνισσα-σύζυγό του.
Ο τότε προϊστάμενος του ναού και νυν μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, τους είχε παραγγείλει να βρίσκονται εκεί και να τον περιμένουν.
Ξαφνικά, οι γυναίκες που έψελναν την παράκληση άρχισαν να φωνάζουν! Ο διάκονος έτρεξε κοντά τους και αυτές, με ανάμικτα συναισθήματα, του έδειξαν την λάρνακα! Ήταν λουσμένη κυριολεκτικά με ένα ελαιώδους συστάσεως μύρο (λέω μύρο γιατί η ευωδία του ήταν ασύγκριτη). Θα έλεγε κανείς με σιγουριά, ότι κάποιος άδειασε επάνω της τουλάχιστον δυο “κουβάδες” αρωματικό υγρό (χρησιμοποιώ την λέξη “κουβάδες” για να γίνει κατανοητό ότι η ποσότητα του μύρου που γλυστρούσε στα συμπαγή τοιχώματα της αργυρής λάρνακας με τις ανάγλυφες παραστάσεις, ήταν μεγάλη).
Ο διάκονος για μια στιγμή σάστισε: ο Άγιος μυροβλύζει! Χωρίς να αμφιβάλει καθόλου για το θαύμα, και ευρισκόμενος σε μια κατάσταση χαράς, έκπληξης και ενθουσιασμού, έτρεξε να φέρει βαμβάκι από κάποιο έπιπλο του ιερού βήματος. Επέστεψε τρέχοντας και άρχισε να σκουπίζει με το βαμβάκι το μύρο από τα εξωτερικά τοιχώματα της λάρνακας και να δίνει τμήματα από μυρωμένο αυτό βαμβάκι στους προσκυνητές. Σκούπιζε και το μύρο δεν τελείωνε, αλλά συνέχισε να αναβλύζει μυστικά, χωρίς να υπάρχει κάποια ορατή πηγή. Χαρακτηριστικά, του έκανε πολύ εντύπωση ένα γεγονός: με ένα μεγάλο κομμάτι βαμβάκι σκούπισε το μύρο από μια λεία περιοχή της λάρνακας. Το βαμβάκι σκούπισε καλά όλο το μύρο, όπως όταν σκουπίζουμε ένα τζάμι με ένα στεγνό πανί πιέζοντάς το καλά και αφαιρούμε την υγρασία που μπορεί να υπάρχει επάνω. Μια γυναίκα έσυρε την παλάμη του χεριού της πάνω στο τμήμα της λάρνακας που μόλις είχε σπογγιστεί. Ο διάκονος, με θαυμασμό, είδε το χέρι της βρεγμένο από το ελαιώδες κιτρινοπράσινο μύρο!!!
            Εν τω μεταξύ η ευωδία είχε πλημμυρίσει όλον τον ναό και ξεχείλιζε από τις ανοιχτές πόρτες προς την οδό Αγίου Δημητρίου, προσελκύοντας τους περαστικούς, που έσπευδαν να δουν τι συμβαίνει και από που προέρχεται η ευωδία αυτή. Όλοι κατευθύνονταν προς την λάρνακα με τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, που ήταν τοποθετημένη όχι στο κιβώριό της (ακόμα δεν είχε κατασκευαστεί) αλλά μπροστά στο τέμπλο του ναού. 
Οι ευχάριστες όμως εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί!  Οι προσκυνητές διαπίστωσαν ότι όλες οι εικόνες του ναού, οπουδήποτε κι αν βρίσκονταν, σε προσκυνητάρια ή στο τέμπλο, ανέβλυζαν μύρο. Μάλιστα ο διάκονος είδε προσκυνητές να βγάζουν χαρτομάντηλα και να σκουπίζουν τα τζάμια τα προστατευτικά των εικόνων του τέμπλου και τα χαρτομάντηλα να κιτρινίζουν από το μύρο το οποίο “έτρεχε” και από τις δύο πλευρές του τζαμιού, εσωτερική και εξωτερική. Το μέγεθος του θαύματος ήταν τέτοιο που δεν άφηνε το παραμικρό περιθώριο για αμφισβήτηση. Δεν καταλαβαίναμε τί ζούσαμε, ήταν κάτι σαν όνειρο μέσα στην ομίχλη, αλλά το ζούσαμε!!! Το ψηλάφιζαν τα χέρια μας, το έβλεπαν τα μάτια μας, το μύριζαν τα αισθητήρια της όσφρησής μας!!!
            Σε λίγο χρόνο δημιουργήθηκε μια “ουρά” από ανθρώπους που με δάκρυα στα μάτια προσκυνούσαν την λάρνακα του Μυροβλύτη και συνειδητοποιούσαν γιατί του δόθηκε το προσωνύμιο αυτό.
            Εν τω μεταξύ έφθασε στον ναό και ο προϊστάμενος ιερεύς με άλλους κληρικούς. Ξεκλείδωσαν τα ανοίγματα της λάρνακας και αποκαλύφθηκαν τα άγια λείψανα του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Ευωδίαζαν μεν, αλλά ήταν η ευωδία των ιερών λειψάνων. Η ευωδία του μύρου ήταν διαφορετική και χαρακτηριστική.
            Ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρός Παντελεήμων ο Β΄, ο Χρυσοφάκης, απέδωσε το θαύμα της μυρόβλυσης του Αγίου Δημητρίου στο εξής γεγονός: Εκείνο το βράδυ, στην εορταστική τελετή του Πανεπιστημίου για τα ελευθέρια της Θεσσαλονίκης, ο κεντρικός ομιλητής αγνόησε στην ομιλία του παντελώς τον Άγιο, και δεν αναφέρθηκε καθόλου σ’ αυτόν. Ο Άγιος Δημήτριος όμως δήλωσε με την μυρόβλυσή του ότι, όπως ποτέ δεν εγκατέλειψε την πόλη του Θεσσαλονίκη έτσι και τώρα είναι πάντοτε παρών και αυτός είναι που την έσωσε και από την σκλαβιά και από τους σεισμούς, αλλά και διαμαρτύρεται όταν οι Θεσσαλονικείς αποδεικνύονται αχάριστοι και απομακρύνονται από τον Χριστό και τους Αγίους Του.
Πέρασαν 24 χρόνια από τότε. Είμαι ο τότε διάκονος του ναού, τώρα ιερεύς στην Θεσσαλονίκη και σας γράφω τα γεγονότα όπως τα θυμάμαι. Την ώρα εκείνη ήταν σαν να ζούσα ένα μυστήριο. Δεν μπορώ να περιγράψω τί αισθανόμουν! Χαρά, έκπληξη, συγκίνηση, ενθουσιασμό… δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς. Πάντως είναι από τα γεγονότα που ενισχύουν την πίστη, που μας γεμίζουν χαρά, ελπίδα και αίσθηση της παρουσίας του Χριστού και των Αγίων. Η πίστη μας είναι “ζωντανή”. 

π. Χρήστος Κότιος
Εφημέριος ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης
http://o-nekros.blogspot.com/2011/10/blog-post_26.html
http://proskynitis.blogspot.gr/2011/10/1987.html

Περπατώντας 269,5 χλμ στα χνάρια των Μαχητών ... Τα καμάρια του Στρατού μας


veteranos.gr

 Τα στελέχη του Στρατού μας περπατώντας στα χνάρια των Μαχητών των Βαλκανικών Πολέμων τερμάτισαν στη Θεσσαλονίκη !
Η εκδήλωση «Τρόπαιο Βαλκανικών Αγώνων» ήταν μια δοκιμασία που διήρκεσε 9 ημέρες κατά τη διάρκεια της οποίας, οι διαγωνιζόμενοι διήνυσαν απόσταση 269,5 χιλιομέτρων, ακολουθώντας έτσι τη νικηφόρα πορεία των μαχητών του 1912, ξεκινώντας από το χωριό Μάνδρα ν. Λαρίσης και συνεχίζοντας προς τα Σέρβια, την Κοζάνη, τη Βέροια, τα Γιαννιτσά και τη Θεσσαλονίκη. 
 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος παρέστη στην τελετή λήξης της εκδήλωσης «Τρόπαιο Βαλκανικών Αγώνων» που πραγματοποιήθηκε στην Προβλήτα 1 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων και την απελευθέρωση της πόλης.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφτηκε το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, το οποίο βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Πάρτι με δισεκατομμύρια είχαν στήσει επί χρόνια στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ )


ΜΤΣ: Πλιάτσικο με τα Λεφτά 145.000 στρατιωτικών!
(Για αυτό δεν έχουν να πληρώσουν το ΒΕΑ ; .... Θα στήσουμε  Αποσπάσματα δηλώνουν Απόστρατοι Αξιωματικοί !!)


Απίστευτες αποκαλύψεις: Μεταξύ άλλων, το Ταμείο έδινε δάνεια, αλλά... ξεχνούσε να καταγράφει το όνομα του δανειολήπτη - Το ΧΩΝΙ φέρνει στη δημοσιότητα τη μηνυτήρια αναφορά και το πόρισμα των Οικονομικών Επιθεωρητών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το πάρτι των δισεκατομμυρίων

Ένα τεράστιο πάρτι με δισεκατομμύρια
είχαν στήσει επί χρόνια στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ). Το ΧΩΝΙ αποκαλύπτει σήμερα τα... ντοκουμέντα για το απίστευτο πλιάτσικο στην πλάτη των απόστρατων αξιωματικών. Όπως προκύπτει από τα πλέον επίσημα έγγραφα, κάποιοι πήραν τον ιδρώτα χιλιάδων Ελλήνων, τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχε συγκεντρώσει το Ταμείο από τις δυσβάστακτες εισφορές που πλήρωναν οι στρατιωτικοί μας, και τα εξαΰλωσαν. Τα μετέτρεψαν σε δώρα εκατομμυρίων προς «ημετέρους», αλλά και σε ψήφους που εξαγοράζονταν προεκλογικά έναντι ενός... αυξημένου μερίσματος.

Κρατήστε την αναπνοή σας. Παρακάτω θα διαβάσετε ακόμη και για ένα Ταμείο που έδινε δάνεια, αλλά... ξεχνούσε να σημειώσει κάπου το όνομα του δανειολήπτη. Δανεικά κι αγύριστα, είπατε; Μάλλον μιλάμε για τον ορισμό της έννοιας, αφού σήμερα το ΜΤΣ δεν γνωρίζει καν ποιον δανειοδότησε για να του ζητήσει πίσω τα λεφτά... Διαβάστε:

ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΑΡΤΙ

Ένα τεράστιο πάρτι φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα Το ΧΩΝΙ. Το πάρτι με τις εισφορές των περίπου 145.000 μετόχων του ΜΤΣ καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια η Ειδική Οικονομική Επιθεώρηση που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του υπουργείου Εθνικής Αμύνης (ΥΕΘΑ). Συγκεκριμένα, το έγγραφο με ημερομηνία 21 Ιουνίου 2012 (και υπ' αριθμ. Φ.880.2/6/123224) μιλά για σωρευμένη ζημία που υπερβαίνει τα 432 εκατ. ευρώ (!), παρά τις «κατά καιρούς μεγάλες εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων η τα πρόσκαιρα μεγάλα έσοδα από άλλες δραστηριότητες...».

Μάλιστα, σύμφωνα με μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών δύο απόστρατοι αξιωματικοί, η Ειδική Οικονομική Επιθεώρηση -που διενεργήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού- καταγράφει πλήθος οικονομικών και διαχειριστικών ατασθαλιών, «εξ αιτίας των οποίων, το μέχρι πρότινος εύρωστο ΜΤΣ, σήμερα φθίνει και αδυνατεί να καταβάλει στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τον προς τα μέλη τον». Ουσιαστικά, η μηνυτήρια αναφορά -που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα ο ανθυπολοχαγός ε.α. Νικόλαος Τοτονίδης και ο συνταγματάρχης ε.α. Σπυρίδων Σταματόπουλος- φέρνει στο φως τα όσα απίστευτα κατέγραψαν, με τον πιο επίσημο τρόπο, στο πόρισμά τους οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του ΥΕΘΑ. Ένα πόρισμα, που προέκυψε αφού οι Επιθεωρητές έκαναν φύλλο και φτερό τα «κιτάπια» του ΜΤΣ επί ένα ολόκληρο εξάμηνο. Ένα πόρισμα, που συνιστά πρωτοφανή κόλαφο για όλες τις διοικήσεις του Ταμείου, αλλά και τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου από το 1998 έως σήμερα.

Πάρτε μια γεύση των όσων εντόπισαν οι επιθεωρητές του ΥΠΕΘΑ να συμβαίνουν σε βάρος των εισφορών, του υστερήματος από τον ιδρώτα 145.000 αξιωματικών του στρατού ξηράς και της ΕΛΑΣ. (σύμφωνα πάντα με την αναφορά):

1. Υπάλληλοι του ΜΤΣ δρούσαν παντελώς ανεξέλεγκτοι και παραβίαζαν τους νόμους. Είναι χαρακτηριστική η ομολογία του προϊσταμένου του λογιστηρίου στους Οικονομικούς Επιθεωρητές ότι «ο οποιοσδήποτε από το λογιστήριο μπορεί να διενεργήσει εγγραφές εν αγνοία μου»!
2. Υπάρχει πρόβλημα ακόμη και απλής αριθμητικής, αφού κάποιες αθροίσεις ποσών που αφορούν στα οικονομικά του Ταμείου, απλά «δεν βγαίνουν»!
3. Το ΜΤΣ αγνοεί τον αριθμό των παραβόλων της Αστυνομίας από τα οποία έχει λαμβάνειν!
4. Το ΜΤΣ αγνοεί την τύχη ποσού 3.780.532,41 ευρώ, που οφείλει η Αστυνομία από παράβολα!
5. Δεν έχουν εισπραχθεί εγγυητικές επιστολές ύψους € 419.767,03!
6. Υπάρχουν καταγεγραμμένες μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδας, οι οποίες ουδέποτε αγοράστηκαν!
7. Το ΜΤΣ έχει χορηγήσει δάνεια χωρίς να γνωρίζει τους δανειολήπτες, και -κατά συνέπεια- δεν μπορεί να διεκδικήσει την είσπραξη των οφειλόμενων!
8. Το ΜΤΣ έχει χορηγήσει μερίσματα σε πεθαμένους αλλά και σε στρατιωτικούς που είχαν επανέλθει στην υπηρεσία και, άρα, δεν τα δικαιούνταν, χωρίς να έχει κανένα τρόπο να ελέγξει τους δικαιούχους!
9. Ακόμη και στις περιπτώσεις που το Ταμείο έχει εντοπίσει μερίσματα (συνολικού ύψους 667.450,89 ευρώ) τα οποία χορηγήθηκαν παράνομα, αρνείται να τα διεκδικήσει, αλλά προχωρά αυθαίρετα σε διαγραφή τους!
10. Το ΜΤΣ αγνοεί την ύπαρξη ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο δήμο Νέας Σμύρνης!
11. Το ΜΤΣ αγνοεί την ύπαρξη ιδιοκτησίας του ακινήτου στον Χολαργό!

Τα απίστευτα αυτά πράγματα είναι μερικά μόνο από τα όσα καταγράφουν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του ΥΕΘΑ, σε μια έκθεση-κόλαφο για όλες τις ηγεσίες του υπουργείου από το 1998 έως σήμερα Άκης Τσοχατζόπουλος, Γιάννος Παπαντωνίου, Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Πάνος Μπεγλίτης και Δημήτρης Αβραμόπουλος


γνώριζαν -ή όφειλαν να γνωρίζουν- για το πλιάτσικο σε βάρος του υστερήματος από τον ιδρώτα 145.000 (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και τμήματος της ΕΛ.ΑΣ. (πρώην Χωροφυλακής). Και δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν τη σωρεία των ατασθαλιών ή, έστω, δεν τα κατάφεραν -όπως όφειλαν. Και, βέβαια ακόμη πιο δραματικά είναι τα ερωτήματα προς τον νυν υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Παναγιωτόπουλο, στα χέρια του οποίου παραδόθηκε - και, μάλιστα, την ίδια την ημέρα της ορκωμοσίας του- η Ειδική Επιθεώρηση-βόμβα για το πάρτι που είχε στηθεί στο ΜΤΣ. Το μόνο που έκανε ο κ Παναγιωτόπουλος ήταν να παραπέμψει την «καυτή πατάτα» στον εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών. Όπως, όμως, εξηγούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα «μυστικά» του Πενταγώνου, η παραπομπή του πορίσματος στο στρατοδικείο εκ μέρους του κ. Παναγιωτόπουλου παραπέμπει στη λαϊκή ρήση «πέταξε τη μπάλα στην κερκίδα», αφού το συγκεκριμένο δικαστήριο εκ του νόμου δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του συγκεκριμένου θέματος (αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι απόστρατοι).

ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΨΗΦΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΜΤΣ!
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι απλά ζήτημα -εγκληματικής έστω- αμέλειας εκ μέρους των διοικήσεων του Ταμείου και των πολιτικών προϊσταμένων τους, υπουργών Εθνικής Άμυνας. Είναι κάτι πολύ παραπάνω, αφού -όπως καταγγέλλεται στη μηνυτήρια αναφορά που φέρνει στη δημοσιότητα Το ΧΩΝΙ- από τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου του ΜΤΣ «αποδεικνύεται ότι έχει εκποιηθεί μεγάλος αριθμός ακινήτων, το προϊόν των οποίων δεν περιήλθε στο κεφάλαιο του ΜΤΣ, αλλά αναλώθηκε δια την αύξηση των διανεμομένων μερισμάτων εις τους μερισματούχονς στρατιωτικούς»! Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με άλλο έγγραφο του Ταμείου, που φέρνει στη δημοσιότητα Το ΧΩΝΙ, μόνο την περίοδο 1995-2001, τα έσοδα του ΜΤΣ από εκποιήσεις ακινήτων (8ώροφο κτίριο στην Ακαδημίας-Αθήνα, 6ώροφο κτίριο στην Φιλελλήνων- Αθήνα, 8ώροφο κτίριο στην Τσιμισκή-Θεσσαλονίκη, οικόπεδο στην Αιγινήτου-Αθήνα, 6 καταστήματα στην Αριστοτέλους-Αθήνα, όροφο κτιρίου στην Κομνηνών- Θεσσαλονίκη), την πώληση μετοχών της Γενικής Τράπεζας και την παραχώρηση της διαχείρισης του κεντρικού μεγάρου (εφάπαξ ποσό), ανήλθαν στο ιλιγγιώδες ποσό των 62 δισεκατομμυρίων δραχμών (62.180.380.000 δρχ. για την ακρίβεια)!

Με άλλα λόγια, όπως καταγγέλλεται, παρότι σημειώθηκε μπαράζ εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΜΤΣ τεράστιας αξίας, σήμερα το Ταμείο έχει «μαύρη τρύπα» 432 εκατ. ευρώ! Πώς επετεύχθη αυτό; Την ίδια στιγμή που το ΜΤΣ προχωρούσε σε εκποιήσεις δισεκατομμυρίων, πολλαπλασίαζε με πρωτοφανείς ρυθμούς τα διανεμόμενα μερίσματα προς τους δικαιούχους! Με συνέπεια όχι μόνο να εξανεμίζει τα διαθέσιμά του, όχι μόνο να εξαϋλώνει τα έσοδα από το ξεπούλημα της περιουσίας του, αλλά να ξοδεύει ακόμη περισσότερα δεσμεύοντας και τη μελλοντική του περιουσία. Μάλιστα, για να καλύπτουν την τακτική αυτή, οι διοικήσεις του Ταμείου δεν συνέτασσαν τις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις, αφού -αν το έκαναν- θα υποχρεώνονταν να μη διανέμουν τα ετήσια μερίσματα και τις λοιπές παροχές («Επικαιροποιημένος Πίνακας Εξέλιξης Ιδίων Κεφαλαίων», Οικονομική Επιθεώρηση, σελ. 3, παρ. 3) Τι συνέβη, λοιπόν;

• Τρελάθηκαν ξαφνικά οι διοικήσεις του Ταμείου και άρχιζαν να μοιράζουν μερίσματα από λεφτά που δεν είχαν;

• Τους έπιασε, έτσι στα καλά του καθουμένου, μια ανεξήγητη μανία και άρχισαν να ξεπουλάνε ό,τι κινητή και ανίκητη περιουσία είχε το Ταμείο (και είχε τεράστια περιουσία) για να δώσουν ακόμη περισσότερα μερίσματα στους εαυτούς τους και τους απόστρατους φίλους τους;

• Ή, μήπως, από αλλού προέρχονταν αυτές οι «τρέλες»; Μήπως οι διοικήσεις του Ταμείου δεν είχαν και ιδιαίτερο λόγο να προχωρήσουν στις αλόγιστες αυξήσεις των μερισμάτων, αλλά είχαν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι; (Όχι, βέβαια, ότι -σε μια τέτοια περίπτωση- δε φέρουν ευθύνες τόσο οι κατά καιρούς διοικούντες, όσο και η στρατιωτική ηγεσία, που υπέκυψαν στις πολιτικές πιέσεις... Όπως χαρακτηριστικά έλεγε απόστρατος αξιωματικός Στο ΧΩΝΙ: «η στρατιωτική ηγεσία πρόδωσε τους στρατιωτικούς»...).

• Μήπως ο εισαγγελέας οφείλει να παρέμβει αυτεπάγγελτα μετά τη σημερινή αποκάλυψη μεγατόνων από Το ΧΩΝΙ και να ερευνήσει αν οι κατά καιρούς εκποιήσεις των αμύθητης αξίας περιουσιακών στοιχείων του ΜΤΣ και ο πολλαπλασιασμός των μερισμάτων συμπίπτουν -όλως τυχαίως- με προεκλογικές περιόδους; Μήπως πρέπει να διερευνήσει ο εισαγγελέας αν η κατάρρευση του Ταμείου προήλθε γιατί οι εκάστοτε κυβερνήσεις «αγόραζαν» ψήφους με τα λεφτά των εισφορών από τον ιδρώτα των στρατιωτικών; (Και αναφερόμαστε στον κανονικό εισαγγελέα που είναι πραγματικά αρμόδιος και όχι σε αυτόν του Στρατοδικείου στον οποίο παρέπεμψε το θέμα ο νυν υπουργός Εθνικής Άμυνας, Π. Παναγιωτόπουλος, όπου είναι βέβαιο -όπως εκτιμούν όσοι γνωρίζουν καλά τη στρατιωτική Δικαιοσύνη- ότι η υπόθεση δε θα έχει καμία τύχη λόγω αναρμοδιότητας). Όμως, οι καταγγελίες για το πάρτι των εκατομμυρίων που παίχθηκε επί χρόνια στο ΜΤΣ, δεν έχουν τελειωμό. Το ΧΩΝΙ θα ερευνήσει περισσότερο τη δυσώδη υπόθεση και θα επανέλθει την επόμενη Κυριακή με περισσότερα στοιχεία για: προσλήψεις μελετητών που δεν είχαν τα απαραίτητα προσόντα, μελετητών οι οποίοι υποτιμούσαν την αξία των ακινήτων του ΜΤΣ προκειμένου να πουληθούν -προφανώς σε «ημετέρους»- έναντι πινακίου φακής, παράκαμψη των εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών του ΜΤΣ, του ΓΕΣ και της ΕΛ.ΑΣ., εταιρείες πρώην στελεχών του ΜΤΣ και απόστρατων που λυμαίνονταν το Ταμείο, χαριστικές συμβάσεις και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Έπεται συνέχεια. Στο ΧΩΝΙ της επόμενης Κυριακής.


( Το ΧΩΝΙ 21/10/2012 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ - g.christoforidis@toxwni.gr)


 http://staratalogia.blogspot.gr/2012/10/145000.html
www.veteranos.gr

Ασ θυμηθουμε Η Ελλαδα εξήντα πέντε χρόνια πριν‏......Αλλαξε κατι;

Παρακαλώ αναγνώστε το κείμενο του Paul A. Porter και θα διαπιστώσετε πόσο δίκαιο έχει.
Μας περιέγραψε σαν χώρα και ως πολιτικό σύστημα, ακριβώς μέσα σε 10 γραμμές.
Το ίδιο φαύλο πολιτικό σύστημα συνεχίζει το καταστροφικό του έργο μέχρι σήμερα ανενόχλητο!!!
 
 
 
Θεμα: FW: Η Ελλάδα εξήντα πέντε χρόνια πίσω
 
Αρχές του 1947 η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει στις ΗΠΑ πως αδυνατούσε πλέον να συνεχίσει τον ρόλο που είχε αναλάβει, δηλαδή τον ρόλο της ενίσχυσης της ελληνικής κυβέρνησης στον αγώνα της κατά της κομμουνιστικής επικράτησης στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν προκειμένου να έχει ιδία άποψη για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα στέλνει το πρώτο τρίμηνο του 1947 τον Paul A. Porter ως επικεφαλής αμερικανικής αποστολής.
Στις 14 Φεβρουαρίου μετά από έναν περίπου μήνα παραμονής στην Ελλάδα ο Paul A. Porter στέλνει επιστολή προς τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ W.L. Clayton με τις πρώτες εντυπώσεις του, γράφοντας μεταξύ των άλλων:
 
«Εδώ δεν υπάρχει κράτος σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Αντ' αυτού υπάρχει μία χαλαρή ιεραρχία ατομιστών πολιτικών, μερικοί από τους οποίους είναι χειρότεροι από άλλους, που είναι τόσο απασχολημένοι με τον προσωπικό τους αγώνα για εξουσία, ώστε δεν έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν οικονομική πολιτική, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι είχαν την ικανότητα».
 
«Σε ολόκληρη τη χώρα, από τη μία άκρη στην άλλη, κυριαρχεί μία γκρίζα ανυπεράσπιστη, βαθιά έλλειψη πίστης για το μέλλον - μία έλλειψη πίστης που οδηγεί σε πλήρη απραξία στο παρόν. Οι άνθρωποι έχουν παραλύσει από την αβεβαιότητα και τον φόβο, οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν, οι καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν προμήθειες.

Και συνεχίζει: «Η δημόσια διοίκηση είναι υπερβολικά εκτεταμένη?[??]?. Οι χαμηλοί μισθοί προσαυξάνονται βάσει ενός εντελώς συγκεχυμένου συστήματος επιδομάτων, χάρη στα οποία μερικοί δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν μέχρι και τέσσερις φορές περισσότερο από τον βασικό μισθό τους».

Για το ίδιο θέμα αναφέρει: «Ποτέ άλλοτε δεν έχει δει διοικητική δομή που να είναι τόσο απαράδεκτη. Απλούστατα, δεν είναι δυνατόν να βασιστεί κάνεις ότι η δημόσια διοίκηση θα φέρει εις πέρας ακόμη και τις πιο απλές λειτουργίες μίας κυβέρνησης - την είσπραξη των φόρων, την εφαρμογή οικονομικών κανόνων, την επισκευή δρόμων.

Συνεπώς η δραστική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί συνθήκη εκ των ουκ άνευ για την επίτευξη οποιουδήποτε άλλου αποτελέσματος στην Ελλάδα».

Για την εκτελεστική εξουσία : «?η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει άλλη πολιτική εκτός από το να εκλιπαρεί για ξένη βοήθεια ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία απαριθμώντας θορυβωδώς τις θυσίες της Ελλάδος... [.......]?στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια ως μέσο για τη διαιώνιση των προνομιών μίας μικρής κλίκας που αποτελεί την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα».

Για τα οικονομικά συμφέροντα: «Τα ναυτιλιακά συμφέροντα βρίσκονται σε ιδιαιτέρα σκανδαλώδη θέση. Σήμερα η ελληνική εμπορική ναυτιλία βρίσκεται σε άνθηση και οι εφοπλιστές καρπώνονται τα κέρδη. Ομως, η χρεοκοπημένη ελληνική κυβέρνηση δεν απολαμβάνει κανένα όφελος από όλο αυτό τον πλούτο. Οι αποδοχές των ναυτικών εξακολουθούν να εισρέουν στη χώρα, αλλά τα κέρδη των πλοιοκτητών παραμένουν, στην πλειονότητά τους, στο εξωτερικό».

Για την ντόπια νομενκλατούρα: «Η ομάδα πίεσης της καλής κοινωνίας - οι κομψοί κοσμοπολίτες που έχουν την έδρα τους στις Κάννες, στο Σαιν Μόριτς και στην αθηναϊκή πλατεία Κολωνακίου - θα ενεργοποιηθεί. Πολλοί από αυτούς είναι γοητευτικοί άνθρωποι που μιλούν εξαιρετικά αγγλικά και αδημονούν ειλικρινά να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στην αμερικανική αποστολή. Εντούτοις θα αποπειραθούν να προσεταιριστούν την αποστολή και να τη μετατρέψουν σε ένα εργαλείο διασφάλισης των προνομιών τους».

Για την αίτηση βοηθείας: «Αίσθησή μου είναι ότι το ελληνικό κράτος έχοντας υποβάλει αίτηση βοήθειας και εποπτείας, έχει θέσει, στο μέτρο αυτό, όρια στην ίδια του την εθνική κυριαρχία».
 
Εν κατακλείδι, παρά τη χρονική απόσταση των 65 χρόνων, παρά την κολοσσιαία διαφορά στην κοινωνική πραγματικότητα, πολλά από αυτά που περιγράφουν μία Ελλάδα που υποτίθεται αφήσαμε πίσω μας, εντούτοις αποδεικνύονται ότι περιγράφουν και την Ελλάδα του σήμερα.

Εάν αυτό δεν αποτελεί μέγα μέτρο αποτυχίας όλων αυτών που υποτίθεται αναμόρφωσαν τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, δεν γνωρίζουμε τι άλλο μπορεί να περιγράψει την πλήρη αποτυχία.
 

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Σουρής!! Παντα επικαιρος !!!!!!!!!!!!!!‏

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΦΟΡΟΙ

http://www.fimes.gr/wp-content/uploads/foroi1-580x386.jpg

Φόρον εις το κατούρημα και φόρον εις το κλάμα

φορολογούνται χωριστά ή και τα δυο αντάμα;

Όμως το εις την ύπαιθρον λαμβάνον χώραν χέσιμον

τυγχάνει εξαιρέσιμον!!!

 Γεώργιος Σουρής

Νεοταξίτικη ιστορία: Οι Κύπριοι εξελληνίστηκαν απο τους Έλληνες…

DOC.20121022.1037948._____________475x354
Παρακαλῶ νὰ τὸ διαβάσετε ὅλο καὶ θὰ δῆτε ὅτι τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο!

Ὅπως θὰ καταλάβετε,μόλις μελετήσετε τὸ παρακάτω κείμενο καὶ εἰς τὴν Κύπρο "ἔχουν"
ἀντιστοίχως "Κυπρίες" σὰν τὴν Μαρία Ρεπούση ἤ τὴν  Θάλεια Δραγώνα καὶ ὅποιος/ ἄλλος/η μισέλλην/νὶς ....προκύψῃ καὶ τῶνὁποίων τὰς μισελληνικὰς ἰδέας ἀσπαζόμενον ἐφαρμόζει τὸ Κυπριακὸν Ὑπουργεῖον Παιδείας,ἀκολουθὸν μετὰ μεγίστης πίστεως τὰ (γνωστὰ πλέον) τοῦ ἐβραιοαμερικανοῦ Κίσσινγκερ πρὸ ἐτῶν δηλούμενα περὶ διαλύσεως τοῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων διὰ τῆς μεθόδου ἐπιβολῆς μίας βραδείας καὶ ἀφανοῦς(κατὰ τὸ δυνάμενον δυνατὸν) συστηματικῆς καὶ οὐσιαστικῆς μεταλλάξεως-καταστροφῆς ἔως ἐξαφανίσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους διὰ τῆς πλήρους (δια)στρεβλώσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης,τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων ἀνὰ τὸν Κόσμον ἀλλὰ πρωτίστως ἐφαρμοζώμενον εἰς τὴν Μητέραν Ἑλλάδαν,ὥστε νὰ ὑπάρξῃ πλήρης ῥιζοδιάσπασις-ἐκρίζωσις τούτων!
- Η τουρκική εισβολή σταμάτησε να είναι κτηνώδης αλλά… σκέτη εισβολή, εφάμιλλη του πραξικοπήματος.
- Δεν γίνεται λόγος σε εξισλαμισμό Ελλήνων, σε αντίθεση με τον… εξελληνισμό των αρχαίων Κυπρίων.
Η Γεωγραφία επέδραμε στην Ιστορία
ΤΗΣ ΜΙΚΑΕΛΛΑΣ ΛΟΪΖΟΥ
Περίεργες παρεμβάσεις και «μεταλλάξεις» εντοπίζονται στο εγχειρίδιο. Σύμφωνα με τα νέα βιβλία της β’ γυμνασίου, οι Κύπριοι εξελληνίστηκαν και… παρέμειναν Έλληνες κατά την ελληνιστική εποχή και οι Αρμένιοι αναζήτησαν καταφύγιο εδώ, επειδή τους δίωκαν οι Άραβες.
Περίεργες παρεμβάσεις έκανε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο βιβλίο Γεωγραφίας της Κύπρου της β’ γυμνασίου, το οποίο θ’ αρχίσει να διδάσκεται στους μαθητές το β’ τετράμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Το μέρος που αφορά στην ιστορία της Κύπρου είναι άκρως…
επιμορφωτικό, καθώς καταρρίπτει διάφορους «μύθους», όπως π.χ., ότι είμαστε Έλληνες από τα βάθη των αιώνων…
Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν στο βιβλίο για τους σκοπούς της νέας έκδοσης είναι μηδαμινές, καθώς διατηρούνται στις περισσότερες σελίδες οι ίδιες φωτογραφίες και γραφήματα (αρκετές εκ των οποίων είναι χαμηλής ευκρίνειας) και δεν έχουν πολλές νέες πληροφορίες. Οι αλλαγές που έγιναν έχουν κυρίως χαρακτήρα πολιτικής προσέγγισης και όχι ενημερωτικής, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, το βιβλίο συνεχίζει να λέει στα παιδιά για τους χρωμίτες και τον αμίαντο, αλλά δεν τους επισημαίνει καν την ύπαρξη φυσικού αερίου και πιθανού κοιτάσματος πετρελαίου στο νησί μας. Τα ενημερώνει, όμως, για τις δικοινοτικές συνομιλίες…
Όταν εξελληνιστήκαμε
Σύμφωνα με την παλαιότερη έκδοση του βιβλίου, «Αχαιοί αποίκησαν το νησί αμέσως μετά τον Τρωικό πόλεμο και οι σημερινοί Κύπριοι θεωρούνται απόγονοί τους. Αρχαιολογικές έρευνες και ευρήματα καταμαρτυρούν την ενσωμάτωση της Κύπρου στον ελληνικό κόσμο, που συνεχίστηκε από τότε κατά τους κλασικούς χρόνους, κατά τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα».
Σύμφωνα, ωστόσο, με το νέο βιβλίο, τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι. Τα παιδιά φέτος θα μαθαίνουν ότι «πολλοί λαοί πέρασαν από την Κύπρο, λόγω της στρατηγικής της θέσης, της άφθονης παραγωγής χαλκού και ξυλείας. Τον 14ο αιώνα π.Χ. ήρθαν οι πρώτοι Μυκηναίοι έμποροι, ενώ αργότερα ήρθαν και οι πρώτοι Μυκηναίοι άποικοι.
Οι Κύπριοι, μέσα από μια μακριά διαδικασία, εξελληνίστηκαν πλήρως και στην ελληνιστική περίοδο αποτέλεσαν τμήμα του ελληνικού κόσμου. Η ταυτότητα αυτή εκφράζει σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του κυπριακού λαού». Με λίγα λόγια, οι Έλληνες «πάλευαν» για πολλά χρόνια, μέχρι να καταφέρουν να μας… εξελληνίσουν και όταν τα κατάφεραν, μας κατέστησαν μέρος του ελληνικού κόσμου κατά την ελληνιστική περίοδο και όχι διαχρονικά.
Ήταν μια φορά μια Γενοκτονία
Στο νέο βιβλίο Γεωγραφίας, αν και προστίθεται στην εισαγωγή αναφορά στους Αρμένιους, τους Λατίνους και τους Μαρωνίτες, η οποία δεν υπήρχε στο προηγούμενο βιβλίο, η προσέγγιση κρίνεται το λιγότερο ελλιπής. Αναφέρονται τα ακόλουθα: «Κυπριακές μειονότητες με ιστορικές ρίζες είναι οι Λατίνοι από τον καιρό της Φραγκοκρατίας, οι Μαρωνίτες που κατέφθασαν στο νησί άλλοτε κυνηγημένοι (βυζαντινά χρόνια) κι άλλοτε καλοδεχούμενοι (Φραγκοκρατία), οι Αρμένιοι, πρώτα κυνηγημένοι από τις αραβικές επιδρομές και πολύ αργότερα ως τμήμα της Αρμενικής Διασποράς». Το βιβλίο παραλείπει, δηλαδή, να αναφέρει, τον βασικό λόγο που δημιουργήθηκε η σύγχρονη αρμενική Διασπορά, δηλαδή την μεγάλη Γενοκτονία που διέπραξαν σε βάρος του αρμενικού λαού οι Οθωμανοί, αλλά θεωρεί σημαντικό να επισημάνει τις αραβικές επιδρομές, που έγιναν πολλούς αιώνες πιο πριν.
Το πραξικόπημα και οι Τουρκοκύπριοι
Στο παλιό βιβλίο αναφέρεται ότι «η Κύπρος, από το 1960, είναι ανεξάρτητο κράτος. Τις τελευταίες αυτές δεκαετίες, η Κύπρος, παρόλες τις αντιξοότητες και την κτηνώδη τουρκική εισβολή του 1974, μεγαλούργησε. […] Η Κύπρος, στηριγμένη στην αρχαιολογική κληρονομιά, στη χριστιανική και ευρωπαϊκή παράδοση και κουλτούρα της, ακολουθεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το πεπρωμένο της. Οι κατακτητές έρχονται και παρέρχονται. Κανένας δεν κατάφερε ν’ αλλάξει τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα της. Είναι, λοιπόν, βαρύ στους ώμους αυτής της γενιάς το ‘την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω’».
Στο νέο βιβλίο, αντιθέτως, οι Κύπριοι είναι λιγότερο Έλληνες, λιγότερο Ευρωπαίοι και πολύ πιο… διαπραγματευτές. Η αντίστοιχη αναφορά είναι η εξής: «Η Κύπρος, από το 1960, αποτελεί ανεξάρτητο κράτος. Παρόλη την ταραγμένη ιστορία της, με αποκορύφωση το χουντικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974, μπήκε στον δρόμο της οικονομικής προόδου. […] Η χώρα αγωνίζεται μέσα από τις διακοινοτικές συνομιλίες για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού».
Κοινώς, στα χρόνια που μεσολάβησαν μεταξύ των εκδόσεων, η τουρκική εισβολή σταμάτησε να είναι κτηνώδης αλλά… σκέτη εισβολή, εφάμιλλη του πραξικοπήματος. Σημειώνεται, δε, ότι ενώ στο παλιό βιβλίο αναφέρεται ότι η τ/κ κοινότητα αποτελεί το 11% του πληθυσμού, με την επισήμανση ότι οι Τ/κ είναι υπολείμματα των Οθωμανών κατακτητών και προϊόν εξισλαμισμού μέρους των κατοίκων του νησιού, στο νέο βιβλίο οι αριθμοί παραλείπονται και αντικαθίστανται με την αναφορά σε «μικρό αλλά σημαντικό τμήμα του κυπριακού λαού», το οποίο είναι αόριστα το αποτέλεσμα της κατάκτησης της νήσου από τους Οθωμανούς. Δεν γίνεται λόγος σε εξισλαμισμό Ελλήνων, σε αντίθεση με τον… εξελληνισμό των αρχαίων Κυπρίων.
Οι Αχαιοί κι οι άλλοι λαοί
Πολιτικές αλλαγές εντοπίζονται και στην επικεφαλίδα «Η Κύπρος ως Μεσογειακή και Ευρωπαϊκή χώρα». Ενώ στο παλιό βιβλίο αναφερόταν ότι «από τη 2η χιλιετία π.Χ. οι Αχαιοί αποίκησαν και έκτισαν βασίλεια στο νησί πάνω στα μυκηναϊκά πρότυπα και έκτοτε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός τρόπος ζωής επικράτησε μέχρι και σήμερα», στο νέο βιβλίο η αναφορά αυτή απαλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από τις «κατά καιρούς ισχυρές πολιτιστικές και άλλες επιδράσεις από διάφορους λαούς, από τα πανάρχαια χρόνια ως πρόσφατα».
Η Σημερινή 23/10/2012
aktines
http://www.kalyterotera.gr/2012/10/blog-post_5644.html
ΠΗΓΗ: http://afipnisoy.blogspot.com/2012/10/blog-post_1130.html#ixzz2AArxzyJ6

ΝΥ Τimes για Ικαρία: "Εκεί όπου οι άνθρωποι ξεχνούν να πεθάνουν!"

Η διαδικτυακή έκδοση των New York Times φιλοξενεί άρθρο σχετικό με την μακροζωϊα στην Ικαρία. Το άρθρο είναι προσαρμογή από τη νέα έκδοση των Blue Zones του Dan Buettner που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα με το National Geographic. Στις γραμμές του βρίσκει κανείς πολλές εντυπωσιακές ιστορίες Ικαριωτών που σύμφωνα και με τον τίτλο «ξεχνούν να πεθάνουν«!
Όπως αναφέρει σχετικά το news247.gr, ψάχνοντας το μυστικό της μακροζωϊας ο αρθρογράφος θα ανακαλύψει πως οι Ικαριώτες δεν φορούν ρολόγια, δεν αγχώνονται, εμπιστεύονται τα βότανα που τους χαρίζει το βουνό και όταν ρωτούνται πώς το καταφέρνουν, συνήθως απαντούν ότι μάλλον είναι ο καθαρός αέρας και το κρασί.
Ο δημοσιογράφος αρχικά μιλά για την ιστορία του Σταμάτη Μωραΐτη ο οποίος το 1943 πήγε μετανάστης στης Η.Π.Α. Εκεί παντρεύτηκε μια Ελληνοαμερικάνα η οποία του χάρισε τρία παιδιά. Το 1976 αισθάνθηκε δύσπνοια και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εργασία του. Οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο του πνεύμονα και του έδωσαν εννέα μήνες ζωής. Ο κύριος Μωραΐτης αποφάσισε να αφήσει τις Η.Π.Α και να επιστρέψει στην αγαπημένη του Ικαρία ώστε να ταφεί στους προγόνους του. Μετακόμισε στους ηλικιωμένους γονείς του, σε ένα μικρό ασβεστωμένο σπίτι σε ένα κτήμα δύο στρεμμάτων με αμπελώνες κοντά στον Ευδήλο, στη βόρεια πλευρά του νησιού.
Τους επόμενους μήνες, κάτι παράξενο συνέβη. Άρχισε να αισθάνεται καλύτερα. Μια μέρα, κατάφερε ακόμα και να φυτέψει μερικά λαχανικά στον κήπο.Ο καιρός περνούσε και ο κύριος Σταμάτης δεν πέθαινε. Η υγεία του διαρκώς βελτιωνόταν. Σήμερα στα 102 χρόνια ζει χωρίς καρκίνο. Δεν έκανε ποτέ του χημειοθεραπεία, δεν αναζήτησε κανενός είδους θεραπεία. Το μόνο που έκανε ήταν να αφήσει την Αμερική και να εγκατασταθεί στην Ικαρία.
Οι κάτοικοι κατέχουν ρεκόρ μακροβιότητας
Eκτός από τις ιδιαιτερότητες από γενετικής απόψεως του πληθυσμού, σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες και ο τρόπος ζωής των κατοίκων του μικρού αυτού νησιού, οι οποίοι κατέχουν ρεκόρ μακροβιότητας.
Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη μόνο το 0,1% του πληθυσμού ζει πάνω από 90 χρόνια, στην Ικαρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι δεκαπλάσιο με παράλληλη διατήρηση καλής ποιότητας ζωής. Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα έδειξαν ότι η Ικαρία, μαζί με τη Σαρδηνία, τη Λόμα Λίντα του Μεξικoύ, την Νικόγια στην Κόστα Ρίκα και την Οκινάβα της Ιαπωνίας, είναι οι περιοχές του κόσμου με τα υψηλότερα ποσοστά υπερήλικων.
Αυτό που φαίνεται να χαρακτηρίζει τα ηλικιωμένα άτομα της Ικαρίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι η ερωτική διάθεση έως τα βαθιά γεράματα, η συντροφικότητα, οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί, το χαμηλό στρες, το καλό μορφωτικό επίπεδο (έτη φοίτησης σε σχολείο), η καθημερινή άσκηση, η μεσημεριανή σιέστα, το υψηλότερο επίπεδο υιοθέτησης μεσογειακής διατροφής και η έντονη κοινωνική συναναστροφή και συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα, βασικά συστατικά της συνταγής για να φτάσει κάποιος στα βαθιά γεράματα με καλή υγεία.
Σύμφωνα με τους ειδικούς αυτό που διακρίνει τους ηλικιωμένους κατοίκους της Ικαρίας είναι ο τύπος της δίαιτας, που περιλαμβάνει συχνότερα ψάρι, φρούτα, λαχανικά, όσπρια και τσάι. Η υιοθέτηση πιο υγιεινής διατροφής είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους της Ικαρίας (68% στους υπερήλικες άνδρες άνω των 80 ετών, και 64% στις υπερήλικες γυναίκες) σε σύγκριση με ανάλογης ηλικίας άτομα, από μελέτη που διεξήχθη στην Αττική και από άλλες μελέτες νησιωτικών πληθυσμών της Μεσογείου. Ιδιαίτερα τα υπερήλικα άτομα της μελέτης, άνω των 80 ετών, φαίνεται να κατανάλωναν σε ποσοστό 14% των ημερήσιων προσλαμβανόμενων θερμίδων πρωτεΐνη, 54% λίπος και υδατάνθρακες σε ποσοστό 32%.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Οκτ. ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, 3μμ


Χαζός παπούς χαρά γιομάτος ...Αλλα ούκ το γήρας έρχεται μόνο του


 Αφού εμείς τα φάγαμε,  εσείς τα κορόιδα θα τα πληρώσετε ...Επειδή εμείς τα χαρίσαμε στους απατεώνες και στους λωποδύτες που τους κάναμε και υπουργούς ,γιατί να μην πούμε και μερικές χαζομάρες να περάσει ή ώρα ...
Άντε ρε μπάρμπα στη γυναίκα σου μην πάει κανα άλλος
Τί είπε ο Πάγκαλος στο Βήμα 

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
«Να βρούμε μια (ιδιωτική) εταιρεία( αφού εμείς που κυβερνούσαμε τόσα χρόνια είμασταν ανίκανοι ) και να τους πούμε: πάρτε αυτή την υπόθεση, εισπράξετε τα χρήματα του Δημοσίου και κρατήστε ένα ποσοστό. Θα είναι τεράστιο το όφελος για το Δημόσιο, τεράστιο και για όσους δηλώνουν φόρους και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα δούμε ότι αυτοί που δεν πληρώνουν φόρους, θα αναγκαστούν επιτέλους να πληρώσουν».

Για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος

«Όσο υπάρχει ο σταυρός προτίμησης, θα αναδεικνύονται αυτές οι υπέροχες μορφές που είναι οι ψηφοθήρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και για τα ''σταυρουλάκια'' που θα μαζέψουν στις εκλογές. (Το ίδιο δεν έκανα και εγώ για πάνω απο 30 χρόνια; )Αυτές οι εκλογές κατοχύρωσαν αυτή τη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει ψηφοθήρας και ''σαλταδόρος'' που δεν πέρασε από το ένα κόμμα στο άλλο, με σκοπό την εκλογή του και να μην εξελέγη».

Για τη Χρυσή Αυγή

«Πιστεύω στην άμεση κήρυξη εκτός νόμου της Χρυσής Αυγής( θα μας πάρει την εξουσία όπως πάει γιατί οσο νάναι ένας Κουβέλης είναι του χεριού μου αλλά ο Κασιδιάρης όχι ...Άσε που έχει και βαρύ χέρι πανάθεμάτον ) και όλων όσων αμφισβητούν με πράξεις το πολίτευμα. Να απολυθεί η Αστυνομία που ταʼ χει ''τατσι-μιτσι-κοτσι''! Να απολυθούν 1.000, 2.000, 10.000 αστυφύλακες! Όσοι είναι φασίστες στην Αστυνομία, να απολυθούν. Και ο Χίτλερ εκλεγμένος ήταν πριν κάνει το καθεστώς του. Αν τον είχαν απαγορεύσει τότε, αν είχαν τη δύναμη να τον απαγορεύσουν, γιατί τους είχε ξεφύγει πια, θα είχε ξεφύγει και η Γερμανία και η ανθρωπότητα ολόκληρη».

Το Βατερλώ της Ελλάδος ...Μείναμε μόνοι μας !


 Του Χρήσου Μακρυγιάννη *
Χαμογελάει ο Νταβούτουγλου και ακονίζει την χαντζάρα του ο Μπαγις ! 
Είμαστε άξιοι της τύχη μας και δεν μας φταίει κανείς ...Αν αύριο υποστούμε τις συμφορές σε Εθνικό επίπεδο , οι μόνοι υπεύθυνοι θα είμαστε μόνο εμείς και κανένας άλλος !

Την ώρα που ο Τούρκικος Στρατός προμηθεύεται γέφυρες για να διαβεί τον Έβρο , εμείς βάζουμε δημάρχους να στείλουν επιστολές για να σταματήσουν τα έργα  της τάφρου του 'Εβρου (για δήθεν αλλοίωση του περιβάλλοντος ) που άρχισε ο Στρατηγός Φράγκος, ένας από τους ποιο γνώστες τις Τούρκικης  Στρατιωτικής οργάνωσης αλλά και νοοτροπίας ,σκέψεως και αποφάσεων σε Στρατιωτικό επίπεδο  , Έ  είμαστε άξιοι της τύχης μας !


Οι προσβολές  και οι απειλές των Τούρκων εναντίον της Κύπρου και προσωπικά εναντίον του Προέδρου Χριστόφια που να σημειωθεί  οτι είναι και πρόεδρος της Ε.Ε αυτή την περίοδο όχι από παρακρατικούς ή βουλευτές των Γκρίζων Λύκων ,αλλά από τον Υπουργό υπεύθυνο για τα θέματα της Ε.Ε  κ. Μπαγίς δεν μας ανησυχούν ;

Ενώ βρισκόμαστε σε τέτοια οικονομική θέση που να μας λοιδορούν ακόμη και υπουργοί από χώρες με ιστορία μερικών ετών που μας προμηθεύουν εκτός των άλλων και με εξαιρετικής ποιότητας πόρνες  , ανεχόμαστε να μας δίνουν συμβουλές, σε εμάς με μια Ιστορία  χιλιάδων ετών ...

Αφού μείναμε από συμμάχους γιατί τα τόσα χρόνια με την πολιτική που ακολούθησαν αυτοί που κατέστρεψαν ότι αντιπροσώπευε αυτός ο υπερήφανος λαός και εσκεμμένα μας οδήγησαν στην καταστροφή ...δεν πιστεύει βέβαια ακόμη και σήμερα κάποιος  Έλληνας  ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και τής Ευρώπης ούτε  οτι θα έρθουν οι Φράγκοι και οι Βαλκάνοι να πολεμήσουν στο πλευρό μας ; ούτε βέβαια οι Ισλαμοφασίστες του φίλου μας  μακαρίτη πια  Καντάφι !


Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία της Συμμαχίας με τους Ισραηλινούς και να ενεργοποιήσουμε τον άξονα Αθήνας -Λευκωσίας- Τελ-Αβιβ κάνουμε ότι είναι δυνατόν να τον διαλύσουμε και να βρεθούμε στους απέναντι για   να κλαίμε και εμείς τα πτώματα !

Ακόμη και η Τουρκία που αν και  είχε 9 νεκρούς ,αν και είχε απειλήσει ο Ερντογάν να στείλει Φρεγάτες στην επόμενη αποστολή ...(Ένα καράβι για την Γάζα)  έμεινε στα λόγια όταν πήρε χαμπάρι ότι οι Ισραηλινοί θα κατέβαζαν τα Τούρκικα F-16 σαν παπάκια όπως χαρακτηριστικά ελέγχθηκε!
'Όσο για τα Τούρκικα πλοία θα τα βούλιαζαν οι Ισραηλινοί χωρίς  δεύτερη σκέψη !
Τελευταία όμως  έστειλε οκτώ (8) δημοσιογράφους στο Ισραήλ για να σπάσει τον πάγο ,σαν γνήσιος Ανατολίτης όταν κατάλαβε οτι δεν τον έπαιρνε ...Και αν τα βρεί με το Ισραήλ φωτιά στα πατζάκια μας !Εμείς όμως χωρίς κανένα απολύτως λόγο ,χωρίς καμιά αιτία ''τρύπωσαν'' στο Φιλανδικό ιστιοφόρο οι δύο Βουλευτές του Σύριζα να κάνουν τι ; Χωρίς να το γνωρίζει ο Πρόεδρος του Σύριζα ; Αμφιβάλω !
 
Τι περιμένει όμως ο Σύριζα με την ενέργεια αυτή ; Να βγάλει καμιά ανακοίνωση ο ΟΗΕ και η σύνοδος των αδεσμεύτων ;που να καταδικάζουν  την ενέργεια των Ισραηλινών ;  (Χέστηκε η Φατμέ στο Γενή Τζαμί )...Εκτός και αν πιστεύουν κάποιοι ότι αφού θα δηλώσουν την ιδιότητα τους θα τους αφήσουν οι Ισραηλινοί  να κάνουν παρέλαση στα διεθνή ΜΜΕ !

Εκτός και αν ο βουλευτής της Αργολίδας  πιστεύει ότι ως άλλος Κουρουμπλής που εισέβαλε στο ΥΕΘΑ θα εισβάλει και στη Γάζα ...Κούνια που τον κούναγε !


Οι Ισραηλινοί και μάλιστα το Κομάντο SHAYETET-13!  που είναι οι Ισραηλινοί Κομάντος που έχουν στο ενεργητικό τους ακόμη και δολοφονίες τρομοκρατών εκτός Ισραήλ (1973 αλλά και 2006 ) αλλά  και την εκτέλεση το 2010 των εννέα (9 ) Τούρκων ακτιβιστών που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν και πράκτορες της ΜΙΤ , θα τους αντιμετωπίσουν ως εισβολείς στο έδαφος του Ισραήλ και αυτά εκεί δεν περνάνε !Η Ελλάδα όμως θα έχει υποστεί μια μεγάλη διπλωματική ήτα όποια και αν είναι η τύχη της αποστολής ...Στο Σύριζα δεν γνωρίζω πως λειτουργούν, αλλά πάντως όχι ως κόμμα εξουσίας υπεύθυνο, που έχει και όραμα να μας κυβερνήσει ...Λειτουργούν ως ερασιτέχνες και αυτά δυστυχώς σε σοβαρές χώρες δεν συγχωρούνται !


Γιατί είναι άλλο να πάνε μερικοί ονειροπόλοι τεμπέληδες των Εξαρχείων και άλλο Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και  που στο κάτω κάτω της γραφής καλά οι Φινλανδοί αυτοί δεν κινδυνεύει η Χώρα τους , εμείς τι ζόρι τραβάμε ;
Εκτός και αν συμβαίνει κάτι άλλο και παίρνει σάρκα και οστά  αυτήν εδώ την ώρα και δεν είναι ...Τυχαίο !
Μακρυγιάννης Χρήστος
Ανώτερος Αξιωματικός ε.α

Τα ΕλληνοΤουρκικά στον ...Κωσταντάρα


Μεγάλες πιένες γνωρίζει η καθημερινή εκπομπή του Δημήτρη Κωσταντάρα στο αναεωμένο κανάλι ΑΡΤ  ΤV  ΄΄Τα πάντα Ρει''
Καλεσμένοι στην σημερινή εκπομπή ο πρώην Διοικητής της ΕΥΠ Ιωάννης Κοραντής  και ο Ανώτερος Αξιωματικός ε.α  Μακρυγιάννης Χρήστος !

Γνώστες και οι δύο των Ελληνοτουρκικών θεμάτων και ο Ευπατρίδης της Δημοσιογραφίας Κωσταντάρας δεν δυσκολέυτηκε να  βγάλει ειδήσεις ...Η συζήτησε απο τα γεγονότα στη Συρία μέχρι την Τουρκική ΜΙΤ και τις βόλτες των Τουρκικών Πλοίων στο Αιγαίο ...
Θέματα τριβής οι Ασκήσεις του ΓΕΕΘΑ εντός κατοικημένων περιοχών και η ανησυχία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων...Η Συνέχεια προβλέπεται λίαν ενεδιαφέρουσα !
Την εκπομή μπορείτε να την  παρακολουθήσεται κάθε ημέρα  
14:30- -15:30 «ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ»
Ενημερωτική εκπομπή με τον
Δημήτρη Κωνσταντάρα
 

και στο διαδίκτυο εδώ LIVE http://arttv.net84.net/
 
Αναρτήθηκε από

Τι συμβαίνει ; Οι Ρώσοι διπλασίασαν τις συστοιχίες των S-300 στον Καύκασο

Αδιαπέραστο αντιαεροπορικό τοίχος «έχτισε» η Μόσχα στην Αρμενία τον τελευταίο χρονικό διάστημα σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την εξονυχιστική μελέτη δορυφορικών φωτογραφιών της περιοχής του νοτίου Καυκάσου. Νέες συστοιχίες πυραύλων S-300 έχουν μεταφερθεί στην Αρμενία πρόσφατα ενισχύοντας την αεράμυνα όχι μόνο της Αρμενίας αλλά και ολόκληρης της περιοχής του νοτίου Καυκάσου.
Τα συστήματα αυτά αποτελούν μία ραγδαία αναβάθμιση της αεράμυνας της ευρύτερης περιοχής και αποτελούν ακόμη μία απόδειξη ότι η Ρωσία ανησυχεί για τις εξελίξεις νότια του Καυκάσου τόσο όσον αφορά το ενδεχόμενο μετακίνησης ισραηλινών μαχητικών στο Αζερμπαϊτζάν ώστε να επιτεθούν στο Ιράν, κάτι που συζητήθηκε έντονα το τελευταίο καιρό, όσο και για οποιαδήποτε πιθανή πρόκληση της Δύσης στην ταραγμένη περιοχή του Καυκάσου.
Στην ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ που κυκλοφορεί αύριο ειδικός αναλυτής εξετάζει σε μελέτη του το ενδεχόμενο ο Καύκασος να είναι η νέα Συρία.
Σημειώνεται ότι  μέχρι το 2008, η Αρμενία διέθετε τρεις πυροβολαρχίες S-300 για την προστασία του Ερεβάν, οι οποίες αντικατέστησαν το παρωχημένο S-125 Neva/Pechora. Δύο χρόνια μετά το 2010, η Ρωσία ανέπτυξε δύο επιπλέον συστήματα S-300 στα σύνορα της Αρμενίας με το Ιράν και οι δύο ακόμη πυροβολαρχίες S-300 σε απόσταση 7 χλμ. από τα σύνορα με το Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Όπως δείχνουν οι νέες δορυφορικές φωτογραφίες πρόσφατα μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Αμπχαζίας και πλησίον των συνόρων του Ναγκόρνο Καραμπάχ νέες πυροβολαρχίες οι οποίες μπορούν να παράσχουν προστασία και στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ναγκόρνο Καραμπάχ το Στεπανακέρτ.
Με την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών στην περιοχή καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό το Ναγκόρνο Καραμπάχ από κάθε πιθανή Αζερική επιβουλή και αποκόπτεται ο Αζέρικος θύλακας του Ναχιτσεβάν από το υπόλοιπο Αζερμπαϊτζάν. Ουσιαστικά οι Ρώσοι και οι Αρμένιοι δημιούργησαν ένα σύνθετο υψηλής τεχνολογίας αδιαπέραστο τοίχος στο "μαλακό υπογάστριο" της Ρωσίας που είναι ο Καύκασος, προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα ακόμη και για μία πιθανή προβοκάτσια στην περιοχή η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την σπίθα για μία νέα «Άνοιξη» αυτή την φορά στον Καύκασο.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Eτσι μπαινουν οι τουρκοι στην θρακη....


Ο Κώστας Καραΐσκος, ο οποίος ασχολείται για χρόνια με τα τεκταινόμενα στη Θράκη και εκδίδει το περιοδικό «Αντιφωνητής», εκτιμά ότι δεν πρόκειται απλώς για μια απλή επιχειρηματική διείσδυση αλλά για μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο των γειτόνων για την ισχυροποίησή τους στην περιοχή. «Τη θέση των ελληνικών αγαθών που πετιούνται από τα ράφια παίρνουν τουρκικά, τα οποία μπορεί και να είναι επιδοτούμενα. Η επιχειρηματική επέκταση, όμως, αφορά και άλλους τομείς, όπως τα έπιπλα, τα κουφώματα, τα λάστιχα αυτοκινήτου, τα συστήματα θέρμανσης κ.λπ. Πρόσφατα, μάλιστα, αντιπροσωπία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Τουρκίας επισκέφτηκε για το σκοπό αυτό την Κομοτηνή», τονίζει.
Σοκολάτες, κέικ και μπισκότα σχεδόν... τζάμπα
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η εφημερίδα, σοκολάτα γνωστής εταιρίας (190 γραμμ.) πωλείται στην Κωνσταντινούπολη προς 1,1 ευρώ, ενώ στα ράφια των καταστημάτων της Ξάνθης και της Κομοτηνής προς 95 λεπτά.
Μπισκότα για παιδιά (200 γραμμ.) άλλης μεγάλης εταιρίας στην Τουρκία κοστίζουν 1 ευρώ και στη Θράκη 0,9 ευρώ.
Κουτί με σοκολατάκια (400 γραμμ.) στην ελληνική μεθόριο το βρίσκεις με 1,8 ευρώ και στην Κωνσταντινούπολη με 1,9 ευρώ. Πτι μπερ (135 γραμμ.) πωλούνται προς 50 λεπτά στην Κομοτηνή και προς 55 λεπτά στην Τουρκία. Μπουκαλάκι νερό στην Κωνσταντινούπολη πωλείται αντί 30 λεπτών, τιμή ίδια με αυτή που το βρίσκει κανείς στη Θράκη.
Κέικ (200 γραμμ.) στην Ελλάδα κοστίζει 2,3 ευρώ και στη γειτονική χώρα 2,5 ευρώ.
Επιδοτούσαν ακόμη και το ΚΤΕΛ Κομοτηνή – Κωνσταντινούπολη
Γραμμή των ΚΤΕΛ που συνέδεε μέχρι πριν από μερικούς μήνες την Κομοτηνή με την Κωνσταντινούπολη φέρεται να επιδοτούσε το τουρκικό κράτος.
Αυτό αποκαλύφθηκε από συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Aksam» ο διευθυντής της εταιρίας Kamil Koç, η οποία είχε αναλάβει το συγκεκριμένο δρομολόγιο μαζί με ελληνική εταιρία, καθώς βάσει της νομοθεσίας αυτές οι διαδρομές πρέπει να αναλαμβάνονται από κοινού. «Από τα δρομολόγια στην Ελλάδα δεν έχουμε κέρδος, αλλά είναι σημαντικό η Kamil Koç να υπάρχει εκεί. Γι' αυτό το λόγο επιδοτούνται», είχε δηλώσει ο Τούρκος διευθυντής.
Όπως αναφέρει στον «Τύπο της Κυριακής» ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Ροδόπης, Πέτρος Δεληγκιώζης, σε αντίθεση με την τουρκική εταιρία η ελληνική, που είχε το άλλο 50% των δρομολογίων, δεν τα έβγαζε πέρα, με συνέπεια να εγκαταλείψει και η γραμμή να διακοπεί. «Οταν το 2009 είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του επιβατικού κοινού, χάρη στις τουρκικές εταιρίες ξαφνικά το εισιτήριο για Κωνσταντινούπολη έπεσε από τα 23 στα 10 ευρώ. Έτσι, για εμάς ήταν αδύνατο να αντεπεξέλθουμε».
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Ροδόπης συμπληρώνει: «Ενας άλλος παράγοντας για τον οποίο μειονεκτούμε είναι ότι τα λεωφορεία τους βάζουν αφορολόγητα καύσιμα, καθώς εισέρχονται στην Ελλάδα από τρίτη χώρα. Το αποτέλεσμα είναι οι ντόπιοι επιχειρηματίες να περνούν δύσκολες ώρες».
Χαμηλότοκα δάνεια σε Έλληνες στρατιωτικούς από την τράπεζα Ziraat
Τα υποκαταστήματα της τουρκικής τράπεζας Ziraat σε Ξάνθη και Κομοτηνή, εκμεταλλευόμενα την οικονομική κρίση, αυξάνουν την ισχύ τους.
Όχι μόνο δανείζουν με χαμηλά επιτόκια που έχουν πέσει κατά καιρούς στα καταναλωτικά ακόμα και στο 3%, αλλά, σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, εξαγοράζουν χρέη από πολίτες και επιχειρηματίες, κυρίως μουσουλμάνους, που μεταφέρουν στη Ziraat τις οφειλές τους και κατόπιν τις αποπληρώνουν με χαμηλότερα επιτόκια. Παράγοντες της Θράκης επισημαίνουν ότι η τράπεζα δεν έχει μόνο οικονομικό ρόλο και αυτό προκαλεί ανησυχία.
Πολλοί κάτοικοι της περιοχής φοβούνται πως το σχέδιο οικονομικής διείσδυσης των γειτόνων έχει και άλλες παραμέτρους... Είναι γνωστό άλλωστε σε όλους μας πως με την παραμικρή ευκαιρία προσπαθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην περιοχή!
Κάτι τέτοιο, όπως είναι φυσικό, δεν πρέπει να επιτραπεί εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης..


οι μονοι που βρισκουν φυσιολογικες τις ενεργειες της τουρκιας στην θρακη θαναι οι οπαδοι της ελεφτερης αγορας και βεβαια οι συνιστωσες του συριζα...

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ